Jdi na obsah Jdi na menu
 


Horní Krupá - Ober Krupai

 

Zaniklá obec leží v jihovýchodní části bývalého VVP Ralsko, nachází se mimo nynější i bývalé hlavní dopravní komunikace. K Horní Krupé patřily osady: Krupský Dvůr a Hájovna Šlapka.
            Zaniklá obec je asi tři kilometry dlouhá a leží v úzkém údolí. Vyskytují se zde strmé skalnaté svahy, především vpravo od silnice směr Židlov. Dá se říci, že Horní Krupá má ze všech zcela zaniklých sídel v Ralsku, nejvíce pozůstatků osídlení. Ruiny domů s přilehlými sklepy lemují po obou stranách cestu, která prochází obcí. Obec tvořily převážně statky a hospodářské usedlosti, které stály okolo cesty, ale také na okolních svazích.
            V celé obci se zachovala většina tesaných pískovcových prostor, jenž jsou tím nejvýznamnějším, co dokládá bývalé osídlení v Horní Krupé. Tyto místnosti vytesané v pískovcové skále, sloužily jako sklepy a maštele. Tesané prostory dokazují zručnost i vysokou úroveň hospodaření lidí, kteří zde žili. Sklepy a maštale dosahují velkých rozměrů. Některé maštale jsou rozsáhlé natolik, že mají vytesané sloupy k podpoře tíhy stropu. V těchto prostorech jsou mimo dveří vytesána i okna, ve kterých lze místy rozpoznat zbytky jejich ostění a železné panty. Na některých místech jsou maštale ponechány bez přední stěny, tu dříve vyplňovalo zdivo či dřevěná konstrukce. Samozřejmostí jsou vytesaná koryta pro dobytek. Místy se vyskytují i komíny a díry ve stropě, určené pro větrání a odvod kouře.
            V obci lze pozorovat množství vzrostlých listnatých stromů, především lip. V blízkosti cesty se nacházejí vzrostlé lípy, které stály v párech u bývalých vrat usedlosti. Za nimi jsou bohužel už jen trosky zdí, sklepy a nálety.
            Obcí tekl Mlýnský potok, který má pramen v horní části obce. Dnes ho však můžeme pozorovat jen stěží, jelikož jeho prameny nejsou výrazně silné. V zarostlém údolí, kudy dříve tekl, se jeho vody ztrácí, především v letních měsících. Za života obce, kdy byl jeho tok čištěn, napájel několik malých rybníčků, které obyvatelé využívali pro napájení dobytka, či zalévání, dnes však splynuly s okolním terénem.
            Z cesty, která prochází Horní Krupou se ubírají svahem vzhůru staré úvozy. Ty vedly k velkým hospodářským usedlostem, které stály nad obcí, již za hranou svahu. Obyvatelé tak měli snadný přístup k polím a loukám, které byli v jejich blízkosti. Dnes se po těchto statcích dochovaly rozbořené zdi budov i do 2 m výšky a masivní sloupy od plotu. Usedlosti využívaly velké nádrže na vodu, jež se zde stále vyskytují.
            Střed obce se nacházel v místech, kde dnes ze silnice, která prochází Horní Krupou, odbočuje štěrková cesta vlevo do Kuřívod. V těchto místech stála kaple, naproti kapli škola (viz Příloha 1). Uprostřed návsi byl rybníček, veřejná pumpa a nedaleko středu obce ležel hřbitov. Nic se do dnešních dob nedochovalo, jen alej starých lip co vedla ke kapli tu roste dál. Na místě hřbitova roste jen vysoká tráva, protože v těchto místech do obce ústil bývalý tankodrom. Po tankodromu zbyl jen zářez ve svahu a je dobře vidět, jak doslova přeřízl jeden dům na dvě poloviny. Z bývalého středu obce ústí cesta do obory Židlov. Za vraty obory pokračuje cesta dále ve svém původním směru do druhé poloviny obce, která je celkově bohatší na pozůstatky staveb.
            Na konci obce se nacházel mlýn, který využíval vody z potoka. Vodu zadržovala vodní nádrž a vedl z ní náhon na mlýnské kolo. Dnes mlýn připomínají jen trosky a do skály vytesaný zářez od mlýnského kola.
            Nedaleko obce na sever se nacházel Krupský dvůr[9], jeden ze čtyř velkých hospodářských dvorů Ralska. Toto sídlo mělo velké hospodářské i obytné prostory. Do dnešních dnů se zachovaly velké trosky obvodových zdí, až několik metrů vysoké. Dále zde roste státem chráněná lípa, jejíž stáří se odhaduje na 350 let. Vedle lípy je panely zakrytá hluboká studna. Pod troskami obytných budov se nachází rozsáhlé sklepy.
            Asi jeden kilometr východně od Krupského dvora stála hájovna Šlapka[10]. Ze dvora vede k hájovně rovná lesní cesta, vedle které se místy zachovaly vzrostlé duby. Cesta končí u rokle, ve které stála hájovna. Tomuto místu se nazývalo Žlábek. Jedná se o rokli se skalními stěnami a s malým jezírkem na jejím dně. Toto jezírko má vodu i v suchém období, zadržuje srážkovou vodou, která k němu stéká ze strání.
 
 
 
[9],[10]Třetí vojenské mapování. Mapový list: 2073-1.